Revize, prohlídky a kontroly strojů
Majitel nebo provozovatel strojů a zařízení by se měl ze zákona starat o to, aby u jeho zařízení před uvedením do provozu, a to i před uvedením do provozu po jeho změně nebo úpravě byla provedena kontrola bezpečnosti provozu (viz NV č. 378/2001 Sb. atd.). Tato povinnost je splněna, jestliže provozovatel převezme od zhotovitele protokoly a revize o způsobilosti zařízení. Tím zřizovatel převezme plnění požadavku, který podle předpisů musí provozovatel plnit.

Provozovaná elektrická zařízení přenosové a distribuční soustavy jsou považována všechna elektrická zařízení. Proto jejich bezpečnost a provozuschopnost musí být ověřována revizemi a průběžně musí být prováděna údržba včetně kontrol ve stanovených lhůtách a stanoveném rozsahu. Kontroly a jednotlivé úkony jsou předepsány u každého druhu zařízení. Lhůty jsou maximální, a proto jsou závazné.

Cíl revizí a kontrol strojů

Je třeba prokázat, že elektrické zařízení odpovídá bezpečnostně technickým požadavkům norem a v jednotlivých případech také dalším platným předpisům pro dané zařízení. Vyhrazená elektrická zařízení, která podléhají zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Všeobecně se za vyhrazená elektrická zařízení elektro (dále jen VTZ) považují ta zařízení, která mohou způsobit zvýšení ohrožení života, zdraví nebo majetku. Proto výrobci, projektanti a provozovatelé mají zvláštní povinnosti, uložené jim předpisy k zajištění bezpečnosti práce u těchto VTZ. Nad dodržováním těchto předpisů dohlíží pracovníci státních orgánů Inspektorátu bezpečnosti práce (dále jen IBP).

 

Jedná se zejména o tato zařízení:

a/ pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie

b/ určené pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny

c/ určené pro ochranu před účinky elektrostatické elektřiny